Veiledende salgs- og leveringsbetingelser

Følgende salgs – og leveringsbetingelser kommer kun til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen, og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig avtalt.

1. Tilbud og avtale
Tilbudet er bindende i 7 dager, regnet fra tilbudets dato, om ikke annet er avtalt. Bindende avtale ansees inngått ved bestilling, eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse.

2. Pris og forutsetninger
2.1
Prisen oppgis alltid eks. merverdiavgift. Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er sluttproduktet berettiget til fritak for merverdiavgift, må bestilleren dokumentere dette overfor leverandøren ved bestilling.
2.2
I prisen inngår ikke

  • Merarbeid eller meromkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmaterialet er ufullstendig eller mangelfullt.
  • Meromkostninger som følge av bestillerens ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.
  • Meromkostninger for tjenester utover tilbud.
  • Meromkostninger som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives bestilleren.
  • Bud/frakt kommer i tillegg om ikke annet er spesifisert .
  • Europaller uten retur

3. Leveringen
3.1
Leveringen ansees som skjedd når varen er kommet frem til leveringsadressen.
3.2
Leverandøren har rett til levering når arbeidet er ferdig, selv om det er tidligere enn det avtalte leveringstidspunktet.
3.3
Leverandøren skal snarest mulig underrette bestilleren om forhold som utsetter avtalt leveringstid. Blir bestilleren skadelidende som følge av for sen levering, kan han kreve prisavslag. Leverandøren er ikke ansvarlig for forsinket levering dersom forsinkelsen skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endringer i oppdraget etter at arbeidet ble igangsatt. Leverandøren er ikke i noe tilfelle erstatningsansvarlig for bestillerens driftstap, følgeskader, tapt fortjeneste eller annet direkte eller indirekte tap, eller tap som bestilleren har overfor tredjemann.

4. Avvikende opplag
4.1
Leverandøren er forpliktet til å levere fullt opplag, og sørge for at dette så vidt mulig tilsvarer bestilte kvantum. Bestilleren må godta en over -eller underlevering med inntil 15% dersom det bestilte opplag går opptil 10.000 eksemplarer, med inntil 10% ved opplag opptil 100.000 eksemplarer og 5% på opplag over 100.000 eksemplarer.
4.2
Hvis bestilleren må ha et bestemt minimumsopplag, må dette presiseres skriftlig ved bestilling. Dersom leverandøren ikke kan levere minimumsopplaget, avgjør bestilleren om leverandøren skal foreta ekstra opptrykk uten økte utgifter for bestilleren, eller om det reduserte opplag skal leveres mot prisreduksjon.

5. Betalingen
5.1
Betaling skal skje i henhold til gjeldende betalingsbetingelser. Tidsskrifter og andre periodiske leveringer faktureres for hver levering.
5.2
Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes morarenter, eller den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til morarenteloven.
5.3
Til sikkerhet for riktig betaling har leverandøren tilbakeholdsrett i all bestillers eiendom som er i leverandørens besittelse, og har rett til å realisere dette til dekning av sitt krav. Før realisasjon, skal bestilleren underrettes.

6. Mangler
6.1
Leverandøren har ikke ansvar for feil og mangler som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetrykk.
6.2
Er leveringen mangelfull, må bestilleren reklamere straks, og senest innen 2 uker etter leveranse. Dersom bestilleren reklamerer for sent, mister han muligheten til å gjøre mangelen gjeldende. Leverandøren er forpliktet til, og har rett til å avhjelpe en mangel såfremt dette kan skje innen rimelig tid, og ikke medfører store ekstrautgifter.
6.3
Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte likevel kan benyttes til sitt formål, kan bestilleren kreve reduksjon i prisen. Dersom mangelen er av en slik art at det leverte ikke kan benyttes til sitt formål , og avhjelp etter pkt. 6.2 ikke lar seg gjøre, kan bestilleren heve kjøpet. Leverandøren er ikke erstatningsansvarlig for bestillerens driftstap, følgeskade, tapt fortjeneste eller annet direkte eller indirekte tap bestilleren har overfor tredjemann.

7. Ansvarsbegrensning
7.1
Såfremt levering hindres p.g.a. force majeur, er leverandøren ikke forpliktet til å opprettholde kontraktfestet leveringstid, eller til å betale for forsinket eller uteblitt levering.
7.2
Det påligger bestilleren å sørge for at det foreligger lovlig hjemmel for reproduksjon, trykking og utgivelse av alle elementer i trykksaken som kommer fra bestilleren. Leverandøren kommer ikke i noen form for ansvar dersom bestilleren ikke har innhentet slikt samtykke.

8. Eiendomsrett
8.1
Originalmateriellet returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført, eller oppbevares betryggende av leverandøren.
8.2
Forslag, skisser, tegninger, styringsprogrammer, montasjer og reproduksjons- og trykkmedia som er utarbeidet av leverandøren, er leverandørens eiendom, og kan ikke kreves utlevert av bestilleren.
8.3
Grunnlagsmateriell omhandlet i pkt. 8.2 må bare anvendes til arbeid for bestilleren, eller etter hans samtykke.

9. Forskjellige bestemmelser
9.1
Leverandøren har på eget ansvar rett til å la oppdrag helt eller delvis utføres hos underleverandør Ved produksjon i utlandet vil pris kunne justeres ved endring i valutakurs på mer enn +/- 2% .
9.2
Leverandøren er forpliktet til å behandle bestillerens forespørsel og oppdrag konfidensielt, og i størst mulig grad forhindre at uvedkommende blir kjent med oppdraget før og under arbeidets gang.
9.3
Uoverensstemmelsereller konflikter mellom partene om gjennomføringen av denne avtalen bør løses ved forhandlinger. Dersom det ikke oppnås enighet på tvister omhandlet i pkt. 3, 4 og 6, kan saken forelegges Konkurranse-og tvisteutvalget i NHO Grafisk,for veiledende uttalelse.